Husorden for AAB afd. 55 Vejleåparken

Affald:

Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ind i lukkede affaldsposer, inden det smides i affaldscontainere.
Flasker, glas, aviser, pap m.m. skal sorteres i de dertil indrettede containere. Skarpe og spidse genstande, skal pakkes forsvarligt ind inden dette smides ud.
Ved gentagne overtrædelse, hvor det er beviseligt at samme husstand overtræder ovenstående husorden, pålægges lejemålet omkostningerne for evt. oprydning. Dette pr. påbegyndt time af ejendomsfunktionærs løn.

 

Storskrald:

Storskrald, så som møbler, pap, elektronisk affald, tæpper og andet ikke brandbart affald, skal afleveres i de dertil indrettet stor skralderum, hvor opgangsnøgle virker til. Alt storskrald skal hensættes i storskrald rummene. Er du i tvivl om beliggenhed, spørg på ejendomskontoret eller det øvrige personale i Vejleåparken.
Ved gentagne overtrædelse, hvor det er beviseligt at samme husstand overtræder ovenstående husorden, pålægges lejemålet omkostningerne for evt. oprydning. Dette pr. påbegyndt time af ejendomsfunktionærs løn.

 

Altaner:

Altanerne skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløbet forårsager vandskade hos andre beboere.
Altanen skal opfattes som et uopvarmet uderum, hvor glasinddækningen medfører, at lejligheden får et energitilskud i form af passiv solvarme. Derfor er det ikke hensigtsmæssigtat opvarme altanen ved at lade døren stå åben.
Brug af havegrill eller åben ild, er forbudt. Det er ikke tilladt at bore eller sømme i glasudestuernes aluminiumsprofiler. Af hensyn til helhedsindtrykket, er det ikke tilladt at hænge altankasser, dyner, tæpper, tøj m.m. ud over brystningen på altanen.

Det er ikke tilladt at male glasudestuernes aluminiumsprofiler.

For at forhindre at betonens overflade nedbrydes, må altangulvet ikke dækkes af gulvtæpper med gummiunderlag. Løst liggende bræddefliser eller sivmåtter o.l. er velegnede som gulvbelægning.

 

Bad & toilet:

Der skal tages rimelige hensyn til naboer og miljø ved badning.
For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud i håndvasken og toilet. Bleer, vat, avispapir o. lign. må ikke skylles ud i toilettet, dette bør man komme i skraldespanden. Eventuelle utætheder i installationerne skal meddeles ejendomskontoret, så hurtigt som muligt. Uopsættelige / akutte skader skal uden for kontorets åbningstid meddeles vagttelefonen.
Husk i øvrigt løbende at rense afløb i brusekabine og håndvask.
For yderligere vedligeholdelse af badeværelserne se også: www.aab55.dk under vedligeholdelse af boligen.

 

Cykler & barnevogne m.m.:

Cykler, knallerter & barnevogne m.m. må ikke henstilles i opgange eller indgangspartier. Der henstilles til at benytte de dertil indrettede skure i fællesarealerne.
Cykel- & barnevognsskurene, skal holdes aflåst. Opbevaring af kassable effekter, kundevogne m.v. må ikke opbevares i skurene.

 

Fællesarealer:

Det er beboernes eget ansvar at gøre anlæg, legepladser, trapper og grillpladser m.v. rent efter brug. Henkaster man affald eller undlader at rydde op efter sig, vil rengøring blive udført for beboerens egen regning.
Der må ikke opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen eller dens beboere i ejendommens fællesarealer som f.eks. kælderrum, opgange, indgangspartier eller skure.

 

Forsikring:

Før du tegner glas- & kumme forsikring eller anden lign. forsikring, bør du spørge afdelingen, om der er tegnet en kollektiv dækning, eller om du på anden måde er dækket ind.
Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men kun skader på ejendommens faste inventar og ejendommen. Men indbo skal man selv sørge for at få dækket, også ved vandskader på indbo, hvor rør- eller radiatorspringninger forekommer. Det anbefales at tegne en familie basis forsikring.

 

Husdyr:

I afdelingen er det besluttet, at der kan opnås tilladelse til at holde husdyr. Der må kun holdes en hund eller en kat.

Hunde og katteejere skal være registrerede på ejendomskontoret. Ved registrering af husdyret, gøres lejeren bekendt med følgende:

  • ”Muskelhunde af flg. Racer, eller blandinger heraf, må ikke erhverves eller medtages af nyindflytter efter d.d.
  • Amerikansk Staffordshire Terrier, Amerikansk Bulldog, Engelsk Bulldog, Bullterrier, Bull Mastiff, Staffordshire Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasiliero, Dogue de Bordeaux, Cane Corso
  • italiano, Mastino Napolitano, Boer Boel.
  • Hunden/Katten skal altid føres i snor.
  • Hunden/Katten må ikke være til gene for de øvrige andelshavere.
  • Hundeforsikring skal fremvises ved ansøgning.
  • Udleverede hundetegn skal bæres synligt på hunden.

Lejeren skal skrive under på, at være gjort bekendt med ovenstående og ved overtrædelse af nævnte punkter erkende, at aftalen er misligholdt og at tilladelse til husdyrhold således inddrages.
Det er ikke tilladt, at holde dyr i et-rums hybler. Overholdes dette ikke, må boligen fraflyttes omgående.
HUSK AT SAMLE EFTERLADENSKABER OP EFTER DIT/JERES DYR.

 

Kælderrum:

Kælderrummene skal altid, også når de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og holdes lukket. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum, hverken til mennesker eller dyr.
Der må ikke opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen eller dens beboere i ejendommens kælderrum. Dette gælder særdeles knallerter, brandbare væsker m.m. Hver andelshaver, står til ansvar over det udleveret kælderrum, og kan derved blive gjort økonomisk ansvarlig, ved evt. ulykke eller skade i ejendommen. Derfor er det også vigtigt at kælderrummet sikres med lås, selvom at rummet ikke bliver brugt. Enhver beboer skal efter besøg i kælderrum, sørge for at smække alle døre efter sig, for at undgå evt. udvikling af brande og evt. indbrud.
Installationer af el i pulterrum må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret, og efter de givne anvisninger.

 

Leg & boldspil:

Boldspil og leg skal foregå på de dertil indrettede fællesarealer. Det er ikke tilladt at tegne eller male på vægge og mure m.m. Leg er ikke tilladt i opgange, kældre eller indgangspartier.
Mere voldsomt boldspil, skal foregå i de dertil indrettet boldbure, som findes i bebyggelsen. Boldspil og larmende leg, må ikke forefindes efter kl. 22.00.
Børns leg med legetøj, som f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler og paintball er meget farligt og må derfor ikke finde sted på afdelingens område.

 

Musik, støj, bore- banke tider m.v.:

Benyttelse af musikanlæg, fjernsyn og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Musik og sang, der har karakter af undervisning er ikke tilladt.
I de sene nattetimer bør du vise særligt hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrre disses nattero. Dette gælder især fra søndag til torsdag i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 08.00.
Sammenkomster på fællesarealerne skal foregå uden unødig gene for de omkringboende, og støjende adfærd skal senest ophøre kl. 22.00

I særlige tilfælde- f.eks. ved selskabelighed bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 22.00.
Højtalere bør opstilles sådan, at der ikke er lyd forbindelse til gulvet eller vægge for at hindre musikken i at genere naboerne.
Symaskiner og andre husholdningsmaskiner, der kan medføre gener for naboerne, skal anbringes på underlag, der dæmper støjen mest muligt.

Slagboremaskiner må benyttes ved ophængning af væg reoler, billeder, gardiner og lign.

På hverdage mellem kl. 08.00 og kl.18.00.
Lørdag mellem kl. 09.00 og kl. 14.00.
Søn- & helligdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

 

Paraboler & antenner:

Paraboler og antenner, må kun opsættes efter bestyrelsens nærmere anvisning.

 

Parkering & motorkørsel:

Det er forbudt at parkere i boliggaderne.
Afdelingens vej- og parkeringsarealer er offentligt tilgængelige, og er derfor omfattet af færdselslovens bestemmelser.
Parkering må kun finde sted på de anviste pladser. Hvis motorkøretøjer henstilles for et kortere tidsrum, skal dette ske med det fornødne hensyn til den øvrige færdsel.
Køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg., trailere og uindregistrerede køretøjer må ikke placeres på ejendommens område.

Campingvogne må ikke parkeres på afdelingens parkeringspladser uden særlig skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. Der skal sættes udleveret mærke i ruden på vognen. Pladser anvises af ejendomskontoret.

Afsætningspladser må kun benyttes efter deres formål.

Last- og varevogne over 3.500 kg. Må ikke parkeres på afdelingens område.

 

Kørsel i boliggaderne & grønne områder:

I boliggaderne & grønne områder skal der vises hensyn til fodgængere og legende børn.
Kørsel med indregistrerede køretøjer er forbudt, medmindre det drejer sig om sygetransporter, redningskøretøjer, eller køretøjer, der har indhentet en dateret eller permanent tilladelse af ejendomskontoret. Dette gældende for alle køretøjer, så som flytning, varelevering og håndværkere. Knallertkørsel skal altid foregå i lav hastighed. Knallertkøreren skal altid vise det størst mulige hensyn til børn samt fodgængere. Knallertkørsel og kørsel på cykel er ikke tilladt på fortovene, samt på de grønne områder.
Bom nøgle samt kørertilladelse, kan mod depositum, afhentes på ejendomskontoret i normal åbningstid, eller efter aftale.

 

Skadedyr:

Hvis du observere skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker o. lign. skal det straks meddeles til ejendomskontoret eller bestyrelsen.
Af hensyn til forebyggelse af skadedyr, er fodring til fugle, katte og andre smådyr ikke tilladt i afdelingens fællesarealer eller haver.

 

Skiltning:

Ejendomskontoret sørger for opsætning af navneskilt, og anden form for skiltning må ikke udføres.

Fravigelser vil medføre, at den ansvarlige beboer selv må betale eventuel reparation eller rengøring.

Det er ikke tilladt at opsætte plakater, mærkater eller lign. på døre eller vægge, eller male indgangsdøren til lejligheden i anden farve end den oprindelige, medmindre det fremgår af afdelingens råderetskatalog.

 

Trappevask/opgang:

Det er afdelingens ansvar at rengøring af opgangene bliver varetaget. Der vil i hver opgang blive ophængt information hvornår der bliver gjort rent i opgangen.
Dørmåtter skal på rengøringsdagen, fjernes fra opgangen, eller stilles op ad døren, så trappevasken uhindret kan gøre rent. Sko, barnevogne og lign. effekter må ikke forefindes i opgangen.
Ved gentagne overtrædelse, hvor det er beviseligt at samme husstand overtræder ovenstående husorden, pålægges lejemålet omkostningerne for evt. oprydning og ekstra tilkald af trappevask. Dette pr. påbegyndt time af arbejders løn.
Døre i fællesarealer, der er forsynet med smæklåse eller dørpumper, skal være lukkede. Dørene må ikke holdes åbne ved at anbringe træstykker, sten eller andre genstande. Dette for at undgå uvedkommende gæster.

Defekte låse eller dørpumper skal anmeldes til ejendomskontoret.

 

Udluftning:

For at undgå fugtdannelser og svampeangreb, og deraf følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling, skal der udluftes effektivt flere gange dagligt 10-20 minutter ad gangen. Det er ikke tilladt at lufte sengetøj, tæpper o. lign. fra vinduer og altaner.

 

Vandhaner & cisterner:

Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort, og fordyrende merforbrug af vand. Derudover kan defekte haner være en lydmæssig gene for andre beboere. Hvis vandhaner, cisterner m.v. er slidt op skal dette anmeldes til ejendomskontoret snarest.

 

Hårde hvidevarer:

Installering af vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere (kondens) må kun foretages med ejendomskontorets skriftlige samtygge og godkendelse.
Opvaskemaskiner og vaskemaskiner, der er opsat i andre rum end badeværelse, skal være forsynet med en godkendt spildbakke. Installationer skal være foretaget af en autoriseret håndværker.

Der må ikke anvendes tørretumblere med aftræk i afdelingen.
Ansøgningsskema vedr. opsætning kan hentes på: www.aab55.dk eller på ejendomskontor eller på bestyrelsens kontor.

 

Vinduer og døre:

Vinduer og døre i lejligheden, kælder samt opgangspartier, skal være forsynet med hele ruder.
Ødelæggelse og hærværk m.m. :

Ved ødelæggelse og hærværk af ejendom og anlæg, vil der fra afdelingens side blive rejst erstatningskrav over for den pågældende.
Ved groft hærværk, brandstiftelse og anden grov beskadigelse af ejendom og anlæg, samt trusler overfor ansatte og tilkaldte arbejdere i afdelingen, eller direkte vold på samme, vil der øjeblikkelig blive foretaget en politianmeldelse af forholdet. Personer der vil blive dømt, for sådanne overtrædelser, vil automatisk medføre en opsigelse af lejemålet.
Fyrværkeri og åben ild.

Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri eller tænde bål i ejendommen og på dens friarealer.

Det accepteres dog, at der afbrændes fyrværkeri Nytårsnat, når det sker under hensyntagen til de øvrige beboere, til ejendommen og bestemmelserne i politivedtægten. Det forudsættes, at beboerne selv fjerner fyrværkeriaffaldet senest dagen efter.

 

Klublokaler:

Afdelingsbestyrelsen kan stille lokaler til rådighed for beboerklubber der er tilsluttet forretningsudvalget for Vejleåparkens beboerklubber.

Forretningsudvalgets vedtægter, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen, skal indeholde regler for disse lokalers benyttelse.

Klubberne skal overholde afdelingens husorden og deres lukketider og må ikke være til gene for andelshaverne.

 

Vask og tøj tørring:

I fællesvaskeriet i Vejleåparkens lokalcenter, findes vejledning i brugen af vaskemaskiner, tørretumblere, centrifuger og strygeruller. Maskiner skal behandles med omhu og om nødvendigt rengøres efter brugen.

I fællesvaskeriet må der udelukkende vaskes tøj, der tilhører medlemmer af husstanden.
Det er ikke tilladt at farve tøj i fællesvaskeriets maskiner.
Brugerne har pligt til at sørge for, at vasketøjet ikke indeholder genstande, der kan beskadige maskinerne eller efterfølgende brugeres vasketøj.
Børn under 16 år må ikke betjene fællesvaskeriets maskiner eller opholde sig i vaskeriet uden ledsagelse af voksne. Vaskeriet står under andelshavernes beskyttelse, og enhver bruger har ret til at påtale misbrug.
I fællesvaskeriet må der ikke medtages husdyr. Brug af vaskeri sker på andelshavernes eget ansvar.

 

Rygning:

I opgange, kælderrum, vaskeri samt beboerhus, er rygning forbudt. Under beboerrelateret møder, er rygning ligeledes forbudt.

 

Haver:

Haven er en del af det lejede, og skal derfor vedligeholdes på en sådan måde, at haven fremstår ordentlig og ryddelig.
Hegn, skure o. lign. kan opsættes med bestyrelsens skriftlige tilladelse og henvisning. Hækken og området omkring hækken (en afstand på 30 cm). på hver side), skal holdes fri for ukrudt. Beplantning samt hegn m.m. må ikke overstige en højde på 1,80 meter.
Ansøgningsskema kan hentes på: www.aab55.dk eller på Ejendomskontoret eller på Bestyrelsens kontor.

 

Skiltning & reklamer:

Beboerrelateret opslag skal ophænges i de dertil indrettede tavler, som findes i opgangen. Reklamer og annoncer må ikke ophænges i opgangene. Ej heller politiske partier eller foreninger, etniske eller racistiske arrangementer eller oplysninger af denne art ophænges i opgangene.
Tilladelse til opsætning, skal godkendes af ejendomskontoret. Stempel fra ejendomskontoret skal være synligt på det opsatte.
Ved overtrædelse af dette, må forventes en regning for nedtagning af materiale.
For yderligere informationer vedr. din bolig eller afdeling se: www.aab55.dk

Det er i alles interesse at efterleve husordenen. Den er udarbejdet af beboerne, og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.
Vejledning og henstillinger givet af afdelingens ejendomsfunktionær under henvisning til boligoverenskomsten, vedtægter eller husorden skal efterkommes.
Ejendomsfunktionærerne har pligt til, og afdelingsbestyrelsen ret til, at påtale gældende bestemmelser. Bestemmelserne er med til at skabe et godt miljø for beboere, holde bebyggelsen og friarealer i god og pæn orden og stand. Og dermed holde omkostningerne så lave som muligt for andelshaverne.
Beboerne i afdelingen kan ved stemmeflertal vedtage ændringer til denne husorden, som gælder for alle afdelingens beboere. Ændringer skal meddeles Forretningsudvalget.
Vedtaget på medlemsmødet d. 10/6-2009.

Sidebar